Όροι Διαγωνισμού “Q Countdown”

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», με έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, τηλέφωνο 210 6158000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND Ελλάς») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η WIND Ελλάς θα αναλάβει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη του Διαγωνισμού καθώς και τη χορήγηση του επάθλου αυτού (ή/και δώρου). Ως εκ τούτου, η παραπάνω εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, θα αποκαλείται και ως «η Διοργανώτρια Εταιρεία» για την παραπάνω ενέργεια («Διαγωνισμό»), σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα.

Τον Διαγωνισμό επιμελείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Fluid IKE», με ΑΦΜ 999333427 που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, Λ. Ηράκλειου 412, 14122 (στο εξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην κάτωθι Συμβολαιογράφο.

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στον/στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Έλλη Καλιτσουνάκη του Εμμανουήλ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 194, Αθήνα, τηλ. 210 6427006.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στη σελίδα της Q (www.Qcountdown.gr) με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη σελίδα www.Qcountdown.gr. Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου η διοργανώτρια «WIND Eλλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής Χορηγός ή/ και WIND Ελλάς), η οποία, θα παρέχει τα Δώρα στους νικητές και την επιμέλεια του διαγωνισμού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FLUID IKE». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 15/06/2018 και ώρα 13:00 μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 15/07/2018 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»), σε περίπτωση δε που η παραπάνω ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευση της στο www.Qcountdown.gr, η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ώρες πριν την επιλεγείσα αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους.

2.2 Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό το 2.1. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό που διοργανώνει η Διοργανώτρια είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

2.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ, οι δικαιοδόχοι (franchisees) και οι εργαζόμενοι τους, οι εργαζόμενοι των καταστημάτων WIND & Public, οι εργαζόμενοι της FLUID IKE καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.  

2.4 O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

2.5 Ο Διαγωνισμός επικοινωνείται και διεξάγεται από τη διοργανώτρια ως ακολούθως:

Στο διαγωνισμό παίρνουν μέρος όλοι όσοι έχουν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις στην ιστοσελίδα www.Qcountdown.gr. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.6 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή των επάθλων στη σωστή διεύθυνση, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων) αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.

2.7 Η Διοργανώτρια Εταιρεία πρωτίστως θα προσπαθεί να καταστήσει τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3. ΔΩΡΟ/ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ
3.1 Η ανάδειξη των νικητών και των αναπληρωματικών θα γίνει μέσω κλήρωσης στις 16/07/2018 στις 10:00 π.μ. στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας, μέσω του www.random.org, από την οποία θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) νικητές, οι πρώτοι πέντε (5) θα κερδίσουν ο καθένας από ένα (1) ρολόι Swatch και οι επόμενοι δέκα (10) θα κερδίσουν ο καθένας από 1,5GB & 1500’ προς όλους κάθε μήνα για 12 μήνες. Για τους τελευταίους, διευκρινίζεται ότι, εάν οι νικητές διαθέτουν Q σύνδεση μπορούν να λάβουν το δώρο στην υπάρχουσα σύνδεσή τους, εναλλακτικά η Διοργανώτρια θα τους στείλει Q SIM κάρτες στη διεύθυνση που θα δηλώσουν & στη συνέχεια οι επωφελούμενοι του δώρου θα χρειαστεί να ταυτοποιήσουν τις Q SIM κάρτες σε ένα κατάστημα WIND προκειμένου να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν & να επωφεληθούν του δώρου τους. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση των όρων στη σελίδα www.Qcountdown.gr με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.
3.2 Θα αναδειχθούν δέκα πέντε (15) νικητές και δέκα (10) αναπληρωματικοί και θα ειδοποιηθούν με βάση τη σειρά της κληρώσεώς τους με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email), οι οποίοι θα χρειαστεί να αποστείλουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Αποστολής & Τηλέφωνο Επικοινωνίας) στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη WIND. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο.

3.3 Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email), δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους ή δεν αποδεχθούν το δώρο, εντός του χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά το πέρας της σχετικής ενημέρωσης, ο νικητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στο δώρο και ειδοποιούνται οι αμέσως επόμενοι αναπληρωματικοί νικητές.

3.4 Επισημαίνεται ότι μόνη υπεύθυνη για την παροχή των δώρων είναι η Διοργανώτρια WIND Ελλάς. Μετά την αποδοχή των δώρων από τους νικητές, τα ονόματα των τελευταίων θα ανακοινωθούν στη σελίδα www.Qcountdown.gr.

3.5 Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα Έπαθλα που αποκτώνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής τους και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

3.6 Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της διοργανώτριας WIND Ελλάς. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες της.

3.7 Το παραπάνω έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως και δεν ταυτίζεται με οποιοδήποτε άλλο απεικονίζεται σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με σκοπό την προβολή του.

3.8 Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή μετά από (48) ώρες αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος (αναπληρωματικός) όπως προέκυψε από την κλήρωση.

4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
4.1  α)  Είναι μόνιμοι κάτοικοι  ή διαμένοντες στην Ελλάδα.
β) Τα προσωπικά τους στοιχεία και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου είναι ακριβή και αληθή.
γ) Είναι άνω των 18 ετών.
δ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα της WIND στην οποία θα μετέχουν με τις πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους στην πλατφόρμα του Facebook και για τις οποίες τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε σχετική συναίνεση.

4.2 Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

4.3 Δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.

4.4 Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις ως άνω εταιρίες για την προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Οι ως άνω εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του προγράμματος.

4.5 Με την αποδοχή των όρων της εφαρμογής, δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους.

4.6 Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και των διοργανωτών του Προγράμματος σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο μέλος/χρήστης πρέπει να αποκλειστεί από τη χρήση της ιστοσελίδας.

4.7 Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η διοργανώτρια εταιρεία τα προσωπικά τους στοιχεία με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος και την προώθησή του.  Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στους Διοργανωτές τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

5. Εξαιρέσεις – Αποκλεισμός της δυνατότητας συμμετοχής
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό:
●          Όσοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.
•          Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες WIND, Fluid IKE, οι εργαζόμενοι των δικτύου καταστημάτων Franchise της WIND, οι εργαζόμενοι στα καταστήματα WIND & Public, καθώς και οι συγγενείς όλων των προηγουμένων κατηγοριών τους μέχρι δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
●          Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
●          Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
●          Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.
●          Όσοι έχουν ανακαλέσει τη συναίνεσή τους για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με σχετικό opt-out σε χρόνο μεταγενέστερο από την ηλεκτρονική τους συγκατάθεση και για οποιονδήποτε λόγο.

Διευκρινίζεται ότι η WIND διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους Αναλυτικούς Όρους ή/και διάταξη νόμου.

6. Ευθύνη
Η ευθύνη της WIND περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Η WIND δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ειδικότερα αναφορικά με τα δώρα η WIND δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση τους και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WIND παύει να υφίσταται. Η WIND δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη WIND την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με αυτό.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η WIND. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την WIND είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος.

Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος, και εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της WIND, το σχετικό αρχείο θα καταστρέφεται.

Όσον αφορά τους νικητές του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η WIND ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος, και εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της WIND, ως αναφέρεται και ανωτέρω, το σχετικό αρχείο θα καταστρέφεται.

 Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε συμμετέχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων, όπως και φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας ή και διαγραφής των στοιχείων που χορήγησε στην WIND στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού,  βάσει της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  είτε επισκεπτόμενος ένα κατάστημα Wind είτε κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην WIND με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR», στη διεύθυνση: WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Κηφισιάς 66, Μαρούσι, Αττικής Τ.Κ. 15125, κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Wind που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.wind.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/

 Σε κάθε περίπτωση και για την από μέρους της WIND επίλυση οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό μπορεί να επικοινωνήσει ή και να υποβάλει ερώτημα προς την εταιρία είτε τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13800 είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο https://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/epikoinonia-/forma-epikoinonias/ κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Wind που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.wind.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/

7.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού , παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση digital_mkt@wind.gr ή/και στο τηλέφωνο 6935601260.

8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
8.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
8.2 Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
8.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.
8.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

9. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
9.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την ενέργεια ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο.
9.2 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης των συμμετεχόντων με το Κοινωνικό διαδίκτυο που υπό το παρόν αναφέρεται, ιδιαιτέρως δε αν οφείλονται, ενδεικτικά, σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού τους (ανωτέρα βία), σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
9.3 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
9.4 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό εγγυώνται ότι θα παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό τους κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής τους στην άνω ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύονται να διατηρούν και να ενημερώνουν εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Εάν ο εκάστοτε χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία WIND Ελλάς δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης των συμμετεχόντων θεωρούνται οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Διοργανώτρια αποκλειστικά στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιοποιεί τα ονόματα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και να προβάλει φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχει κατά τη διάρκεια απονομής του δώρου, μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της σελίδας της στο Facebook, δια του τύπου ή/ και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων καθώς και με οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρεί κατάλληλο και στο πλαίσιο οποιασδήποτε ενέργειας ιδιαίτερα δε σχετικής με την προώθηση του Διαγωνισμού, άνευ αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος προς τους συμμετέχοντες.

11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του. Η μη ακριβής τήρηση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμού διέπεται πλέον από τους παρόντες όρους που εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους από τους συμμετέχοντες.
Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της WIND παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.
Ο κάθε χρήστης/μέλος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και την εγγραφή του σε αυτήν. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων για ενδεχόμενες μεταγενέστερες αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας της WIND, χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη, η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από αυτή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινεί με τους ανωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

12. ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.  Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.